Chcesz rozwijać firmę? Pytaj o kredyty z poręczeniem EFI

Kategoria: 
Największa barierą dla rozwoju wielu małych i średnich przedsiębiorstw jest brak środków, które mogłyby zostać przeznaczone za zakup nowych urządzeń czy wdrożenie innowacyjnych technologii. Banki nie zawsze chętnie pożyczają przedsiębiorcom pieniądze, zwłaszcza gdy firma na rynku działa od niedawna. Rozwiązaniem mogą być kredyty poręczone przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). O taki kredyt można ubiegać się w niektórych bankach.

Co to jest EFI?

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) utworzony został w 1994 roku jako instytucja finansowa, której zadaniem była pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). O utworzeniu EFI zdecydowano w czasie obrad Rady Europejskiej w Edynburgu w grudniu 1992 roku. Fundusz miał być receptą na rosnące bezrobocie i zahamowanie rozwoju gospodarczego na terenie państw Wspólnoty.

Europejski Fundusz Inwestycyjny jest spółką joint venture. Kapitał EFI wynosi około 2 mld euro, a większościowym udziałowcem EFI jest Europejski Bank Inwestycyjny (posiada 61% udziałów). Unia Europejska reprezentowana przez Komisję Europejską dysponuje 30% udziałów, natomiast banki prywatne i instytucje finansowe z państw członkowskich posiadają ok. 9% udziałów. Europejski Fundusz Inwestycyjny wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym tworzy tzw. Grupę EBI. Siedziba funduszu znajduje się w Luksemburgu.

Do zadań Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego należy:

 • dostarczanie kapitału podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom, w szczególności młodym, rozwijającym się i nastawionym na rozwój technologiczny;
 • wystawianie gwarancji kredytowych na pożyczki udzielane dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • długoterminowe finansowanie tzw. sieci transeuropejskich w dziedzinie energetyki, transportu i telekomunikacji;
 • tworzenie nowych miejsc pracy w państwach Wspólnoty i państwach kandydujących;
 • stymulacja rozwoju ekonomicznego.

Warto podkreślić, że Europejski Fundusz Inwestycyjny nie jest pożyczkodawcą, nie udziela bowiem bezpośrednich pożyczek ani dotacji przedsiębiorstwom, nie inwestuje także w konkretne firmy. Swoje zadania spełnia za pośrednictwem banków oraz innych pośredników finansowych, zwykle funduszy typu venture capital lub pożyczek przeznaczanych na gwarancje dla instytucji udzielających kredytów małym oraz średnim przedsiębiorstwom, korzystając przy tym ze środków własnych bądź powierzonych mu przez Europejski Bank Inwestycyjny lub Unię Europejską.

Co jeszcze warto wiedzieć o EFI?

Europejski Fundusz Inwestycyjny działa samodzielnie jako podmiot komercyjny na warunkach rynkowych. Obszarem jego działania jest Unia Europejska, a ponadto Turcja, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein i Norwegia - przedsiębiorcy w tych krajach wspierani są w ramach porozumienia z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA).

Dzięki współpracy banków z  EFI polscy  przedsiębiorcy mają łatwiejszy dostęp do finansowania rozwoju ich firm. Należy pamiętać, że kredyty objęte poręczeniem EFI są oferowane na korzystniejszych niż standardowe warunkach.

I jeszcze bardzo ważna informacja. Poręczenia EFI są bezpłatne i zwykle nie wymagają od firmy wypełniania dodatkowych wniosków ani przygotowywania żadnych sprawozdań. Klienci banków wraz z poręczeniem EFI mogą często jednocześnie korzystać z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oferowanych przez bank w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

Z poręczenia EFI nie mogą skorzystać:

 • podmioty gospodarcze działające w sektorach: rybołówstwa i akwakultury;
 • rolnicy i gospodarstwa rolne;
 • podmioty gospodarcze działające w sektorze węglowym;
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie towarowego transportu drogowego na zakup pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług towarowego transportu drogowego.

Z poręczenia EFI zostają wykluczone m.in.:

 • kredyty przeznaczone na spłatę innych kredytów lub leasingu;
 • kredyty przeznaczone w całości na refinansowanie nakładów poniesionych przez Kredytobiorcę;
 • kredyty udzielane na okres krótszy niż 18 miesięcy.

Dzięki poręczeniu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego można sfinansować nawet do 85% wartości inwestycji (w standardowym kredycie inwestycyjnym - do 80% wartości inwestycji). Na pozostałą część potrzebne są udokumentowane środki własne (np. na rachunku lub wpłacona zaliczka). Jeśli firma jest płatnikiem VAT, możliwe jest także sfinansowanie przez kilka miesięcy podatku VAT (przy pomocy kredytu obrotowego). Kwota kredytu uzależniona jest od potrzeb kredytowych klienta, a także jego zdolności kredytowej. Jedynym zabezpieczeniem kredytu jest bezpłatne poręczenie EFI oraz zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania. Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres do 10 lat. O kredyty z poręczeniem EFI można starać się w wielu bankach działających na polskim rynku. 

Monika Szeczuk

Źródło:  europa.eu, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.pekao.com.pl
Fot. Sxc.hu

 

Skomentuj artykuł