Odpowiedzialny biznes – DZIAŁAJ LOKALNIE, MYŚL GLOBALNIE

Nowa rzeczywistość gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie coraz nowszych sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej.

Istotne jest zwrócenie uwagi na profesjonalne podejście do kształtowania relacji i budowania trwałych związków z interesariuszami firmy oraz budowania jej wiarygodności i reputacji. Są one obecnie  tak samo ważne jak efektywność finansowa i jakość oferowanych wyrobów lub usług. Wzrastające znaczenie społecznego wymiaru działalności z jednej strony pozwala realizować cele ekonomiczne, zaś z drugiej reagując na potrzeby różnych grup interesu dążyć do zrównoważonego rozwoju.

Jedną z koncepcji, która  pozwala na realizację tych celów, jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu CSR  (ang. Corporate Social Responsibility). Jest to sztuka spełniania oczekiwań i poszukiwanie dynamicznej równowagi pomiędzy interesami wszystkich stron zgodnie z prawem i społecznie przyjętymi normami etycznymi. Wśród różnorodności dostępnych definicji i podejść  do CSR możliwe jest  wyodrębnienie wspólnych elementów:

 • zintegrowane podejście do wymiarów zrównoważonego rozwoju, tj. społecznego, środowiskowego i ekonomicznego
 • działanie na rzecz lepszego społeczeństwa
 • współpraca z interesariuszami, tj. wszystkimi, na których biznes oddziałuje i którzy mogą oddziaływać na biznes

W urzeczywistnianiu koncepcji niezwykle ważne są dobre praktyki, tzn. sprawdzone działania i programy/ projekty podejmowane przez firmy, które:

 • dotyczą konkretnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (HR, marketing, produkcja,  itd.) bądź całej firmy i podnoszą jakość i efektywność jej działań
 • są skierowane do jednej lub wielu grup interesariuszy (pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itd.) i odpowiadają na ich konkretne potrzeby i/lub oczekiwania
 • stanowią innowacyjne podejście do rozwiązania problemu i jednocześnie przynoszą korzyści dla firmy, stanowiąc wartość dodaną dla niej samej bądź społeczeństwa
 • są powiązane z misją i wizją firmy, z jej wartościami i ogólną strategią
 • mają określone kryteria sukcesu, które są mierzone i weryfikowane, zaś prowadzone działania są udoskonalane w miarę potrzeb
 • informacje o nich są łatwe do uzyskania dla wszystkich zainteresowanych stron
 • przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom
 • są elementem strategii społecznie odpowiedzialnych firm

Dobre praktyki realizowane w lokalnych społecznościach swoimi efektami wpływają na globalny wymiar zrównoważonego rozwoju zarówno firm jak i otoczenia w którym działają. Na podstawie dostępnych opracowań oraz raportów dotyczących problematyki CSR w przedsiębiorstwach wyodrębnia się następujące dominujące w Polsce typy tzw. dobrych praktyk zrównoważonego biznesu:
Pracownicy (miejsce pracy)

 • organizacja imprez integracyjnych dla pracowników i ich rodzin
 • rozszerzony zakres działań z dziedziny BHP
 • inwestycje w kompetencje pracowników (szkolenia)

Klienci i konsumenci (rynek)

 • rozszerzony zakres gwarancji produktów
 • znakowanie produktów
 • rabaty i preferencyjne ceny

Lokalne społeczności

 • sponsoring i mecenat (sport, kultura, służba zdrowia)
 • wsparcie w postaci transferu dóbr i usług oferowanych przez firmę (usługi budowlane, księgowe, internetowe itd.)
 • staże i praktyki dla młodzieży

Ochrona środowiska

 • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego oraz uczestnictwo w konkursach
 • recykling
 • efektywne wykorzystywanie energii

Dynamiczne zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej wpływają na rozszerzenie społecznie odpowiedzialnych dobrych praktyk. W ogłoszonym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki” podążając za europejskimi trendami CSR, zastosowano podział praktyk na siedem następujących obszarów:

 • Ład organizacyjny
 • Prawa człowieka
 • Praktyki/aspekty pracownicze
 • Środowisko naturalne
 • Uczciwe praktyki rynkowe
 • Zagadnienia konsumenckie
 • Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej

Przedstawione w wymienionych obszarach przedsięwzięcia są tylko wybranymi  spośród całej gamy różnorodnych działań podejmowanych przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa działające na terenie Polski. Dobre praktyki z zakresu CSR bez względu na wielkość czy formę organizacyjno-prawną podmiotów je realizujących, są niezbędnym narzędziem pozwalającym na swoistą interakcję różnych grup interesariuszy. Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw we wszystkich obszarach są postrzegane jako pozytywne, gdy przynoszą korzyści zarówno danemu przedsiębiorstwu, jak i określonej grupie interesariuszy, czy też całemu społeczeństwu.

Anna Kurowska

Fot: Celalteber, Sxc.hu

Skomentuj artykuł