Kompleksowe zarządzanie jakością – TO SIĘ CENI

Wychodząc na przeciw wyzwaniom rynku, na którym to jakość niejednokrotnie wpływa na decyzje konsumentów o nabyciu danego produktu czy usługi, współcześni menedżerowie powinni dążyć do stworzenia w organizacji takiej filozofii kierowania, dla której nadrzędnym celem byłoby ciągłe doskonalenie jakości.

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest kompleksowe zarządzanie jakością, oznaczane skrótem (z ang.) TQM –  Total Quality Management. Koncepcję tę stworzono w latach 50. ubiegłego stulecia przez W.E. Deminga, J. M. Jurana. P. Crosby’ego. Pozwala ona na zarządzanie, które poprawia efektywność, elastyczność i konkurencyjność firmy jako całości.
Filozofia TQM opiera się na 5 zasadach:

 • zaangażowanie kierownictwa
 • koncentracja na kliencie i pracowniku
 • koncentracja na faktach
 • ciągłe doskonalenie
 • powszechne uczestnictwo

W koncepcji TQM każdy czynnik w przedsiębiorstwie lub w jego otoczeniu wpływa na jakość, dlatego podejście projakościowe powinno być uwzględnione w planowaniu i  realizowaniu każdego aspektu działalności. Istotą kompleksowego zarządzania jakością jest zintegrowanie celów przedsiębiorstwa z celami jego klientów. Realizacja tych celów możliwa jest dzięki  pełnemu zaangażowaniu  pracowników organizacji, przy znaczącej roli kadry kierowniczej.

Struktura organizacji kierującej się zasadami TQM oparta  jest na  kulturze pracy zespołowej, a komunikacja  bardzo często wykracza poza granice firmy. Dlatego też istotne jest informowanie pracowników o bieżącym stanie produktów, usług, a także o wynikach działalności przedsiębiorstwa, ponieważ to pracownicy jako pierwsi mogą poprawić czy ulepszyć procesy. Dobrze poinformowany pracownik czuje się doceniony, odpowiedzialny za swoją pracę. W przedsiębiorstwach realizujących kompleksowe zarządzanie jakością pracownik nie powinien odgrywać roli kontrolera, ale raczej doradcy. W tym kontekście A. Koźminski do zadań pracownika zalicza:

 • ciągłe aktualizowanie koncepcji sytemu kierowania jakością
 • dobór  i  stałe nadzorowanie instrumentów koniecznych do osiągania jakości
 • informowanie kierownictwa o usterkach
 • przeprowadzanie regularnych audytów
 • udzielanie fachowej pomocy związanej z realizacją szkoleń z zakresu jakości
 • reprezentowanie firmy w sprawach jakości wobec klientów, kooperantów firmy

Stosując kompleksowe zarządzanie jakością należy mieć na uwadze, że wdrażanie TQM to proces o charakterze ciągłym i dlatego nie należy oczekiwać szybkiej poprawy. Jest to proces wszechstronnych, nieustannych zmian w organizacji,  a przede wszystkim w sposobie myślenia jej członków.

Realizując koncepcję TQM, dzięki  uczestniczeniu w budowaniu zadowolenia klienta, mamy szansę poprawić wizerunek przedsiębiorstwa na tyle, aby zgodnie z mottem rodziny Gucci ,,Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę” przyczynić się do postrzegania naszych produktów jako takich, których cena nie stanowi bariery w ich nabyciu. Wręcz odwrotnie ceni się w nich jakość.

Anna Kurowska

Fot. Dreamstime.com

Skomentuj artykuł