Jak rozwijać wiedzę i wlasność intelektualną firmy technologicznej?

Do unikalnych zasobów firmy spin-off należą zasoby niematerialne, a w tym – w przeważającej mierze – wiedza i kompetencje jego pracowników, traktowane jako zasób ludzki, a także patenty, licencje, know-how, prawa autorskie i system organizacji – będące zasobami urzeczywistnianymi przez przedsiębiorstwo.

Zarówno wiedza pracowników, jak zinstytucjonalizowane dobra intelektualne bez sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa albo po jego bankructwie mają wartość szczątkową. Wynika to z faktu, że aktywa niematerialne firmy nie są wylącznie zbiorem chronionych danych, lecz jest to informacja polączona z doświadczeniem, kontekstem, interpretacją i przemyśleniem. Inaczej mówiąc – o ich wartości stanowi zaangażowanie ludzi, dynamiczne  kojarzenie, przetwarzanie, wymiana informacji między pracownikami i wzajemny dostęp do wyników takich przemyśleń, a także sprawny mechanizm przeksztalcania wniosków w praktyczne dzialania. Wszystkie te czynności tworzą proces zarządzania wiedzą przedsiębiorstwa. Zadaniem nadrzędnym zarządzania wiedzą jest ukierunkowanie procesu tak, aby uniknąć nadmiaru informacji, do której dostęp i jej przetwarzanie w celu rozwijania umiejętności zespolowych byloby za kosztowne, czyli nieadekwatne do potrzeb przedsiębiorstwa. System zarządzania wiedzą powinien przede wszystkim zapewnić dostęp do potrzebnych informacji w jak najkrótszym czasie. Ponadto powinien umożliwiać strukturalizację tej wiedzy, aby nie zatopić uwagi użytkowników w szczególach, co z reguly deformuje istotę zagadnienia.

Efektywne zarządzanie wiedzą explicite, przechowywaną w bazach danych, bibliotekach i archiwach, jest w dobie wysokiego poziomu technologii informacyjnych i technik telekomunikacyjnych zadaniem dość latwo osiągalnym. Zastosowanie inteligentnych wyszukiwarek, przeglądarek plików i komunikatorów nie przyniesie jednak spodziewanych rezultatów, ponieważ o wiele ważniejszym, a w dużych organizacjach  w Polsce niedocenianym zasobem, jest wiedza implicite, którą indywidualnie dysponują pracownicy firmy. To ich umiejętności sprawdzają się w realizacji procesów technologicznych i organizacyjnych firmy, prowadzących do osiągania celów biznesowych.

W wielu firmach innowacyjnych, w zależności od profilu dzialalności - organizowane są  zespoly racjonalizatorskie, FMEA, SMED, SixSigma-DMAIC, konkursy liderów jakości, które poza rozwiązywaniem konkretnie sformulowanych zadań, slużą  zamianie informacji i wiedzy indywidualnej pracowników w kompetencje zespolowe firmy, podwyższające jej zasoby niematerialne. Jest to zagadnienie  wykraczające poza ramy tego artykulu. Tu natomiast warto wspomnieć, że proces przetwarzania wiedzy skodyfikowanej i wiedzy intuicyjnej przedsiębiorstwa w Know-how, stanowiące istotne, podlegające wycenie aktywa przedsiębiorstwa, nie jest procesem jednoetapowym, a ponadto – wbrew potocznemu mniemaniu – posiadane Know-how nie stanowi ani o innowacyjności, ani nie umożliwia dzialania kreatywno-prokreatywnego organizacji. Sluży jedynie do efektywnego wykonywania zadań już znanych i do lepszego zaspokajania już zidentyfikowanych potrzeb klientów. Nadrzędną formą wiedzy w stosunku do „przeliczalnego” Know-how jest wiedza o wlaściwym formulowaniu zadań, której organizacja uczy się, stosując wlaściwe techniki rozwiązywania problemów. Kategorię tę – przez analogię do poprzedniej, nazywa się krótko „Know-what”. Wiedza ta jest glębsza od samego Know-how. Dotyczy bowiem identyfikacji  potrzeb klientów, które firma jest w stanie zaspokoić, a w szczególnosci – umiejętności formulowania zamierzonych celów i zadań, które należy wykonać by te cele osiągnąć. W Know-what zawarty jest nieomal obiektywny obraz mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa w odniesieniu do zewnętrznych szans i ryzyka. Jeszcze inną rozpoznawalną kategorią wiedzy, która jest  nadrzędna w stosunku do obu dotychczas przedstawionych jest Know-why – wiedza o możliwościach kreowania potrzeb klientów oraz o relacjach przyczynowo-skutkowych zaspakajania tych potrzeb. Dzięki niej przedsiębiorstwo, bazując na swoich kompetencjach, może przygotować ofertę nowego albo ulepszonego produktu, zanim klient wyartykuluje odpowiednią potrzebę. Zatem dopiero Know-why umożliwia prokreatywne dzialanie firmy. Wiedza Know-why nie jest integralnym zasobem przedsiębiorstwa, lecz wynika z relacji z otaczającym środowiskiem gospodarczym, dzialań marketingowych, wiedzy w dziedzinie psychologii spolecznej i znajomości kierunków rozwoju technicznego lub wizji nowych uslug. Do zarządzania wszystkimi kategoriami wiedzy przedsiębiorstwa, slużą instrumenty zarządzania strategicznego, znane już Państwu z poprzednich artykulów. W szczególnosci są to techniki scenariuszowe, techniki marketingowe i zarządzanie za pomocą macierzy umiejętności. Aby uprościć i do pewnego stopnia zautomatyzować zarządzanie wiedzą – korzystnie jest traktować to dzialanie, jako jeden z wielu procesów biznesowych, objętych zintegrowanym systemem ERP (Enterprise Resource Planning).

Przedsiębiorstwa dysponujące małymi lub małoważnymi dla klienta zasobami wiedzy i kompetencji nie są konkurencyjne i w dluższym czasie nie przetrwają na rynku. Trwalą konkurencyjność, która klientowi oferuje dostrzeganą przez niego korzyść osiąga przedsiębiorstwo, które potrafi trwale polączyć swoje zasoby i umiejętności w taki sposób, aby skorzystanie z jego uslug wydawalo się klientowi bardziej korzystne, niż oferta konkurencji. Aby utrzymać konkurencyjność w stosunku do innych podobnych funkcjonalnie produktów, lub – co często się dziś zdarza – wobec ich substytutów, współczesne przedsiębiorstwo powinno ciągle starać się wprowadzać zmiany, które wyróżnią jego produkt lub usługę w oczach klientów.  Powinno również pracować nad poprawą cech użytkowych, wyglądu, komplementarności wyrobu w stosunku do innych potrzeb klientów. Jednym słowem – powinno wprowadzać innowacje. Konieczne zmiany nie ominą sfery procesów produkcyjnych, organizacji pracy, sprzedaży, a także materiałów i ulepszeń w urządzeniach wytwórczych, także w celu obniżenia kosztów jednostkowych, zwiększenia skali produkcji, obniżenia energochłonności. Innowacje te, zaakceptowane przez rynek, dają przedsiębiorstwu przewagę nad konkurentami, a nawet zapewniają jej okresowo pozycję monopolistyczną. Ponieważ wprowadzanie takich celowych zmian jest kosztowne – chcielibyśmy na pewno, aby nasz sukces nie był kopiowany przez tak zwanych „follower'ów” zanim uzyskamy zwrot nakładów poniesionych na inwestycje, badania i rozwój i zanim osiągniemy godziwy zysk. W tym celu możemy się ubiegać o czasowy prawny zakaz zarobkowego i zawodowego korzystania z naszych rozwiązań i osiągnięć przez inne osoby i podmioty gospodarcze bez naszej zgody na terytorium określonego państwa lub państw. Jest to istotą potrzeby zgłoszenia wniosku patentowego i uzyskania prawnej ochrony naszego rozwiązania przez określony czas. Samo uzyskanie patentu nie chroni wlaściciela prawa przed naruszeniem. Dopiero wykrycie naruszenia, wezwanie do zaprzestania naruszania i złożenie pozwu do sądu powszechnego uruchamia procedurę odszkodowawczą. Poszkodowany równocześnie z pozwem może złożyć wniosek do sądu o natychmiastowy zakaz naruszeń. Systematyczne śledzenie rynku w poszukiwaniu ewentualnych naruszeń i wszystkie czynności cywilno-prawne, umożliwiające rzeczywistą ochronę nabytych praw wymagają sporo pracy, która może być wykonywana przez dedykowanych pracowników firmy, albo przez zewnętrzną agencję. Tak, czy inaczej – skuteczna ochrona patentowa wymaga sporych nakladów finansowych. Dlatego ważnym jest, aby patent chronil naszą wlasność intelektualną tylko w zakresie niezbędnym, to znaczy wtedy, gdy istota unikalnego rozwiązania jest widoczna w cechach produktu i w chwili, gdy pojawia się on na rynku. Inne innowacyjne rozwiązania, wiedza pracowników, cechy procesów produkcyjnych, organizacji pracy, sprzedaży, a także materiałów i ulepszeń w urządzeniach wytwórczych, powinny być skutecznie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, stanowiąc jego Know-how, wlaściwie umiejscowione w sprawnie zarządzanych zasobach niematerialnych firmy. Skutecznie chronione Know-how, stanowi aktywa firmy, które można sprzedawać, wymieniać, oferować jako uslugę, bądź prezentować jako wizerunek wysokiej marki przedsiębiorstwa.

Adam Doliński

 

Fot. © Chrisharvey | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Skomentuj artykuł