Jak rozwijać potencjał organizacyjny firmy technologicznej?

We współczesnej firmie proces i osoby go realizujące stanowią nierozerwalną całość. Natomiast zespół współpracowników tworzących firmę spin-off jest początkowo gronem przyjaciół, dysponującym wieloma kompetencjami, lecz z trudem podporządkowującym się hierarchii zarządzania w tradycyjnym rozumieniu wzajemnych osobowych zależności.

Aby zespół ten przekształcił się w efektywnie działającą organizację należy przyjąć określony, zdefiniowany system zarządzania, eliminujący w zespole napięcia i konflikty wynikające z osobistych ambicji pracowników oraz ze zmiany hierarchii umiejętności i postaw ugruntowanych podczas często wieloletniej pracy w środowisku naukowym. Systemem takim, dobrze sprawującym się w organizacjach uczących się, jaką niewątpliwie jest firma spin-off, jest system zarządzania przez jakość znany pod nazwą TQM (Total Quality Management).

Według doktryny zarządzania przez jakość (TQM) całe działanie przedsiębiorstwa można opisać procesami zachodzącymi zarówno wewnątrz firmy, jak również skierowanymi na zewnątrz. Procesy te obejmują wszelkie aspekty działania firmy. Wykonawcami danego procesu są pojedyncze osoby, albo zespoły pracowników, a wynikiem ich pracy jest produkt skierowany do zdefiniowanego odbiorcy. Produkt ten powinien charakteryzować się cechami oczekiwanymi przez odbiorcę, którego określa się klientem danego procesu. Klient ten z kolei staje się „przetwórcą” otrzymanego produktu, by zaoferować wynik swej pracy, czyli kolejny produkt, następnemu odbiorcy ulokowanemu w łańcuchu zależności danego procesu. Jeśli produkt który otrzymał dany pracownik jest niskiej jakości, to wynik przetworzenia otrzymanego produktu przez tego pracownika jest również niezadowalający dla następnego klienta.

W ten sposób przez  prostą analogię do relacji sprzedawca-klient – za pomocą kryterium zadowolenia kolejnych odbiorców sparametryzowano efektywność pracy wszystkich pracowników firmy, działających w zdefiniowanym łańcuchu zależności procesowych. Zogniskowanie systemu zarządzania na jakości zdefiniowanych procesów, mierzonej wskaźnikami zadowolenia najbliższego klienta, niezależnie, czy jest to szef, czy współpracownik, czy też klient zewnętrzny, pozwala na integrację działań przedsiębiorstwa wokół misji i doskonałości organizacji. System taki sprawia, że przed progiem firmy pracownicy pozostawiają wszelkie negatywne emocje, wynikające z osobistych problemów, niespełnionych pragnień i ambicji, które w organizacjach zarządzanych nadzorczo są przyczyną nieracjonalnych zachowań i niedostatku  uwagi na realizowanych zadaniach.

Charles Ellis, doradca strategiczny z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem pracy za kulisami kilkuset firm z obu Ameryk, Azji i Europy, w swojej książce pod tytułem „What It Takes: Seven Secrets of Success from the World's Gratest Proffesional Firms”  przedstawił pięć firm o największej doskonałości organizacji i ich siedem wspólnych cech, które zdecydowały o osiągnięciu sukcesu biznesowego. Jedną z wymienionych tam cech jest zarządzanie procesowe. System zarządzania dwóch wiodących w tym rankingu: firm - McKinsey i Golden Sachs jest całkowicie zogniskowany wokół jakości usług   i zaspokajania potrzeb klienta. John Whitehead, emerytowany współprezes firmy Golden Sachs swój 14 punktowy traktat „Zasady Biznesu”   rozpoczyna od słów „Our Clients interests always come first”.

Zintegrowany system zarządzania przez jakość, opierając działania firmy na pracownikach wymieniających się wiedzą i współuczestniczących w procesach zarządzania, pomaga ukształtować w całości organizację, zwaną współcześnie organizacją zwinną (agile organization). W celu osiągnięcia sprawnej i jednoznacznej komunikacji między pracownikami, dostawcami i klientami niezbędna jest niezawodna, spójna sieć informatyczna o wydzielonych zasobach indywidualnych i wspólnych, zdefiniowanym dostępie do informacji, baz danych i finansów przedsiębiorstwa. Zwinne przedsiębiorstwo, działając w oparciu o struktury kierowane przez liderów procesów, o sprawnej komunikacji i dostępie do danych, wyposażone w mechanizmy monitoringu procesów, zarządzania zmianą i samoregulacji, łatwo dopasowuje się do zmiennych warunków ekonomicznych, nowych wymagań klientów, podejmowania nieplanowanych możliwości, osiągając dużą konkurencyjność rynkową i elastyczność działania.

Adam Doliński
 

Fot. Dreamstime.com

Skomentuj artykuł