Jak podnieść efektywność – BĄDŹ SKUTECZNY cz.3

Najistotniejszym  i  naturalnym powołaniem człowieka jest jego doskonalenie się
Tomasz Mann (1875-1955) laureat literackiej Nagrody Nobla

Każde przedsiębiorstwo, aby móc rozwijać się dynamicznie potrzebuje innowacji – nowych produktów, usług, technologii, systemów organizacyjnych. Należą one do podstawowych źródeł uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez firmę. Konkurencyjność jest to zdolność przedsiębiorstwa do funkcjonowania w danej branży w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Im większa konkurencyjność tym pozycja przedsiębiorstwa na rynku jest pewniejsza a jego funkcjonowanie mniej narażone na bodźce zewnętrzne i niepomyślną koniunkturę. Wśród wielu czynników wpływających na konkurencyjność dość istotnym wydaje się innowacyjność i zaawansowanie technologiczne danego podmiotu gospodarczego. Wynika to między innymi z wprowadzania nowoczesnych koncepcji zarządzania oraz zaangażowania kadry kierowniczej w proces ciągłego doskonalenia firmy. 

Ciągłe doskonalenie w przedsiębiorstwie  najprościej zacząć od realizacji w życiu koncepcji Kaizen. Jest to koncepcja wywodząca się z Japonii. Samo słowo oznacza zmianę  na lepsze (z jap. KAI – zmiana, ZEN – dobre, na lepsze). Zgodnie z tą filozofią ulepszenie wpływa na ciągłe doskonalenie poprzez wprowadzanie zmian małymi krokami, pozwalającymi na przybliżanie się do doskonałości.

Jedno z przesłań głosi, że żaden dzień nie powinien zakończyć się bez dokonania jakiejkolwiek poprawy chociażby w jednym z obszarów działalności firmy. Wydaje się to niemożliwe bez zaangażowania w ten proces kadry, począwszy od pracowników najniższego szczebla, aż po kadrę kierowniczą. Pracownicy powinni skupić swoje wysiłki na ciągłej analizie: procesów, zasad postępowania, standardów wykonywania pracy. To wszystko ułatwi odnalezienie i wyeliminowanie błędów oraz niedoskonałości w działaniu firmy.

Rolą kadry kierowniczej jest zapewnienie odpowiednich warunków do doskonalenia, w których poprzez przyjazną atmosferę pracy, będą zgłaszane ewentualne uwagi i sugestie zmierzające do poprawy jakości. Niezbędnym elementem do wprowadzenia koncepcji Kaizen w firmie jest wdrożenie i przestrzeganie metody 5S, która pozwala na stworzenie dobrze zorganizowanego i przede wszystkim uporządkowanego miejsca pracy.  Nazwa metody powstała z pierwszych liter japońskich słów, które określają zasady działania:

  • Seiri – selekcja, czyli usunięcie z miejsca pracy wszystkiego, co zbędne.
  • Seiton – systematyzacja – przygotowanie wszystkich niezbędnych przedmiotów w sposób umożliwiający szybkie i łatwe ich wykorzystanie.
  • Seiso – sprzątanie – dbanie o porządek w miejscu pracy.
  • Seiketsu – standaryzacja – stworzenie jasnych procedur i instrukcji określających sposób postępowania.
  • Shitsuke – samodyscyplina – stosowanie się pracowników do zasad przyjętych w organizacji oraz samodzielne eliminowanie przez nich złych przyzwyczajeń.

Wprowadzenie tych zasad przyczyni się do ciągłego ulepszania miejsca pracy, procesu pracy i życia codziennego.

Anna Kurowska

Fot. Bisior, Dreamstime.com

Skomentuj artykuł