Co Unia Europejska robi na rzecz przedsiębiorczości kobiet

Czy Polska może pochwalić się przedsiębiorczymi kobietami? Zdecydowanie tak! Podczas gdy w całej Europie udział kobiet wśród osób samozatrudnionych wynosi 30,6%, w Polsce poziom ten sięga 34,3%.

Również w kategorii pracodawców Polki przewyższają średnią unijną. Jest to bardzo dobry wynik zważywszy, że ogólna aktywność zawodowa Polek jest o wiele niższa niż w innych państwach UE. Mimo to przedsiębiorczość pozostaje domeną mężczyzn.

Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są bariery ekonomiczne, strukturalne i kulturowe. Z drugiej strony, kobiety chcą otwierać własne firmy, bo pozwala im to pracować na własny rachunek, samodzielnie ustalać czas pracy, łatwiej godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi i osiągnąć sukces.

Unia Europejska zwracała uwagę na sytuację kobiet od początku swojego istnienia. Wyraża się to głównie w polityce równości płci kobiet i mężczyzn, co UE uznała za jedną ze swoich fundamentalnych wartości, podkreślaną w kolejnych traktatach i strategiach. Równość płci w ujęciu prawnym w stopniu podstawowym została osiągnięta, dlatego za cel uznaje się teraz wdrożenie faktycznej równości, w tym na rynku pracy, w dostępie do edukacji, czy udziale w procesie podejmowania decyzji.

Ważną rolę w tym zakresie odegrał Komunikat Komisji Europejskiej "Włączanie równości kobiet i mężczyzn do wszystkich strategii i działań politycznych Wspólnoty" z 1996 r. Zainicjowano w nim narzędzie gender mainstreaming. Uznano, że idea równości powinna być obecna we wszystkich działaniach podejmowanych przez UE – od etapu planowania, przez realizację aż po ocenę polityk i działań. Dlatego podejście równościowe znajduje też odzwierciedlenie w funduszach strukturalnych. Ze środków unijnych finansowane są liczne przedsięwzięcia mające na celu aktywizację kobiet bezrobotnych, wzrost przedsiębiorczości wśród kobiet i zakładanie przez nie działalności gospodarczej. Na szczeblu krajowym funkcjonują ponadto programy, w ramach których kobiety chcące założyć swój biznes mogą bezpośrednio aplikować o dofinansowanie.

Aktualnie jednym z najważniejszym dokumentów odnoszących się do problematyki równości płci jest "Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn", czyli program prac Komisji Europejskiej w tej dziedzinie na lata 2010-2015. KE zobowiązuje się w nim działać na rzecz równości płci we wszystkich obszarach polityki w odniesieniu do tematów priorytetowych, m.in.:

  • równej niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn (w tym promocji przedsiębiorczości wśród kobiet),
  • równej płacy za pracę o równej wartości,
  • równości w podejmowaniu decyzji.

W "Strategii..." podkreślono znaczenie równości płci w kontekście wzrostu gospodarczego. Odnosi się do celów związanych z poziomem zatrudnienia wśród kobiet, określonych w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu: Europa 2020.

Unia Europejska promuje aktywność biznesową kobiet poprzez różne inicjatywy na szczeblu europejskim. Jedną z nich jest Europejska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet (www.ambas.pl) zapoczątkowana w 2009 r. Przedsięwzięcie to dotyczy promocji przedsiębiorczości kobiet i tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi firm przez nie prowadzonych. Celem jest zachęcanie kobiet, zarówno aktywnych zawodowo, jak i tych pozostających bez zatrudnienia, do podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy. Cel ten realizowany jest głównie poprzez wykorzystanie coachingu, rozumianego jako indywidualna pomoc w rozwijaniu umiejętności oraz kompetencji kobiet dla założenia i prowadzenia własnej firmy. Komisja Europejska utworzyła też Europejską sieć na rzecz promocji przedsiębiorczości kobiet (ang. The European Network to Promote Women's Entrepreneurship, WES) oraz portal przedsiębiorczości kobiet (ang. Women Entrepreneurship Portal).

Fot. Stockfreeimages.com

Skomentuj artykuł