Strategie finansowania aktywów obrotowych

Kategoria: 
Dr Bożena Piechowicz po raz XIX rozprawia się z finansami.

 Strategia finansowania środków obrotowych oznacza przyjęcie określonej kompozycji źródeł ich pokrycia, na które mogą składać się tylko kapitały stałe obejmujące kapitały własne i zobowiązania długoterminowe, albo w odpowiednich proporcjach kapitały stałe i krótkoterminowe, lub wyłącznie kapitały krótkoterminowe.

Uwzględniając różny stopień ryzyka wiążącego się ze strukturą kapitałów służących finansowaniu aktywów obrotowych, można wyodrębnić trzy zasad¬nicze rodzaje strategii w tej dziedzinie, tj. zachowawczą, umiarkowaną i dynamiczną. Strategia zachowawcza, przy której ryzyko finansowe sprowadza się niemal do zera, opiera się na założeniu, że prawie całość aktywów obrotowych powinna być pokryta kapitałami stałymi. W takim przypadku kapitał stały firmy odpowiada wartości mająt¬ku trwałego powiększonej o maksymalne stany środków obrotowych. W razie zaś niższego stanu niegotówkowych środków obrotowych, wyzwolone dzięki temu środki pieniężne powinny być lokowane przejściowo w sposób zapew¬niający osiąganie określonych korzyści (np. w bonach skarbowych, ban¬kowych lub w depozytach terminowych). W przypadku ponownego wzrostu zapotrzebowania na cele płatnicze wycofuje się lokaty, przeznaczając gotów¬kę na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa.

Przy takiej strategii finansowania ryzyko zachwiania płynności płatniczej firmy redu¬kuje się do minimum, gdyż uniezależnia się ona od wahań podaży kredytów krótkoterminowych. Jednak wysokie zaangażowanie kapitałów stałych wpły¬wa na obniżenie stopy zyskowności kapitałów własnych. Spadek ten tylko częściowo łagodzi oprocentowanie uzyskiwane dzięki krótkookresowym lokatom przejściowo wolnych środków pieniężnych.

Strategia umiarkowana nazywana również harmonijną lub równowagi nawiązuje do podziału środków obrotowych na część stałą i zmienną. Stała wielkość majątku obrotowego powinna być pokryta kapitałami stałymi, a wszelkie jego okreso¬we zwiększenia powyżej stałego tj. minimalnego poziomu należy finansować kapitałami krótkookresowymi (zobowiązaniami bieżącymi).

Strategia ta poszukuje zatem kompromisu między ryzykiem finansowym i zys¬kami, występującymi w rezultacie korzystania z tańszych, krótkoterminowych kredytów bankowych i handlowych. Jest ona stosunkowo bezpieczna pod względem utrzymania bieżącej płynności finansowej, aczkolwiek istnieje potrzeba dysponowania przez firmę elastycznymi możliwościami pozyskiwania kapitałów krótkoterminowych.

Strategia dynamiczna, zmierzając do maksymalizacji zysków w relacji do kapitałów własnych, przewiduje, iż kapitałami stałymi powinien być sfinansowany jedynie majątek trwały. Natomiast środki obrotowe — ze względu na stosunkowo krótki, nie przekraczający jednego roku cykl obrotowy — finansuje się w całości zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Taka strategia stosowana przez firmę jest niebezpieczna i przez większość wierzycieli oceniana negatywnie. W razie spadku wpływów ze sprzedaży lub okresowego zmniejszenia podaży kredytów krótkoterminowych czy przejściowego wzrostu ich kosztów, przedsiębiorstwo może utracić zdolność do terminowego regulowania zobowiązań ze wszystkimi płynącymi stąd ujemnymi skutkami.

Każda z trzech zaprezentowanych strategii finansowania aktywów obrotowych wpływa odmien¬nie na zyskowność kapitałów własnych oraz na płynność finansową firmy. Wybór strategii uzależniony jest od zapotrzebowania na środki finansowe oraz relacji między kosztami krótko- i długoterminowych źródeł finansowania. Korzystając z obcych źródeł finansowania przedsiębiorstwo powinno dążyć do optymalizacji swojego zadłużenia przez minimalizację kosztów finansowania. Decydując się na określony sposób finansowania swoich krótkoterminowych potrzeb należy zwrócić uwagę na możliwy do zaakceptowania poziom ryzyka związanego ze sposobem finansowania wynikającego m.in. ze zmienności stopy oprocentowania pożyczek i kredytów. Nie bez znaczenia jest również efektywny koszt finansowania oraz dostępność i elastyczność źródeł finansowania.

Skomentuj artykuł