Spółdzielnia

Kategoria: 
Co to jest spółdzielnia, jak ją założyć i jakie to pociąga za sobą konsekwencje - o tym w kolejnej części cyklu "Finanse w pigułce" pisze Prorektor Collegium Mazovia dr Bożena Piechowicz.

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółdzielnia (Ustawa z dnia16 września 1982 Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.). Jest ona dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą.

Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną, kulturalna i oświatową zarówno na rzecz swoich członków jak i ich środowiska. Majątek należący do spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Skład osobowy spółdzielni i jej fundusz udziałowy mogą się zmieniać.

Spółdzielnię może założyć nie mnij niż 10 osób fizycznych lub co najmniej 3 osoby prawne. Założyciele uchwalają statut spółdzielni oraz dokonują wyboru organów spółdzielni. Następnie zarząd spółdzielni występuje do sądu rejestrowego z wnioskiem o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię uchwalają statut, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów. Spółdzielnia działa na podstawie przepisów prawa oraz statutu, przyjętego przez założycieli.

Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczne, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji zgodnej z wymaganiami ustawy i statutu. Członek spółdzielni ma obowiązek wniesienia wpisowego oraz udziałów stosownie do postanowień statutu. Uczestniczy on w stratach tylko do wysokości zadeklarowanych udziałów i nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Bez względu na wysokość wkładów i ilość udziałów każdemu członkowi spółdzielni przysługuje tylko jeden głos.

Organami spółdzielni są walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Walne zgromadzenie uchwala kierunki rozwoju działalności spółdzielni, zatwierdza sprawozdania finansowe, decyduje o podziale nadwyżki bilansowej lub sposobie pokrycia strat, o zbyciu nieruchomości, o połączeniu, podziale lub likwidacji spółdzielni. Walne zgromadzenie określa także wysokość zobowiązań, jakie spółdzielnia może zaciągać, rozpatruje odwołania od uchwał rady w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym, podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze związku spółdzielni. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółdzielni. Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd wybiera i odwołuje walne zgromadzenie lub rada nadzorcza.

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia, stanowi nadwyżkę bilansową.

Fot. Sxc.hu, Biewoef

Skomentuj artykuł