Majątek trwały przedsiębiorstwa

Kategoria: 
Do prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zadań i osiągania założonych celów, przedsiębiorstwa muszą posiadać odpowiedni majątek. Co to takiego wyjaśnia Prorektor Collegium Mazovia dr Bożena Piechowicz,

Składa się on z różnego rodzaju środków gospodarczych (rzeczowych i pieniężnych), których wielkość i struktura jest zróżnicowana w poszczególnych jednostkach.

Jednym z podstawowych składników majątku są aktywa trwałe. Obejmują one składniki aktywów o długotrwałym użytkowaniu oraz o stosunkowo znacznej wartości jednostkowej, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia.

W skład aktywów trwałych przedsiębiorstwa wchodzą:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowy majątek trwały,
  • należności długoterminowe
  • inwestycje długoterminowe. 

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, tj. autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.

Do rzeczowego majątku trwałego zalicza się środki trwałe i środki trwałe w budowie. W większości firm podstawową grupą majątku są środki trwałe. Obejmują one tę część produktów pracy, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok, a wartość początkowa (cena zakupu lub koszt wytworzenia) jest większa od 3500 zł. Poza okresem użytkowania i wartością - aktywa trwałe cechuje wielokrotne użycie, stopniowe zużywanie się, przekazywanie części swojej wartości na wyroby i zachowanie postaci przez cały okres użytkowania. Z uwagi na wydłużony okres użytkowania zakup środków trwałych nie jest kosztem przedsiębiorstwa. Zwrot wydatkowanych środków finansowych następuje w postaci odpisów amortyzacyjnych w ciągu całego okresu eksploatacji. Do środków trwałych należą w szczególności nieruchomości (budynki, budowle, lokale), maszyny, urządzenia techniczne i środki transportu.

Natomiast środki trwałe w budowie obejmują wydatki poniesione na budowę, zakup i montaż nowych lub ulepszenie istniejących środków trwałych, jak długo te czynności nie zostały zakończone. Przez ulepszenie rozumie się przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację własnego lub cudzego, trwale użytkowanego przez jednostkę środka trwałego. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy poniesiona suma wydatków w ciągu roku przekroczyła kwotę 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka do używania. Miarą wzrostu wartości użytkowej jest w szczególności wydłużenie okresu użytkowania, wzrost zdolności wytwórczych, lepsza jakość produktów i obniżenie kosztów eksploatacji.

Kolejna grupą majątku trwałego są należności w postaci spodziewanych w przyszłości wpływów od kontrahentów korzyści ekonomicznych. Z należnościami mamy do czynienia wówczas, gdy moment sprzedaży wyprzedza moment zapłaty. Do aktywów trwałych zalicza się należności długoterminowe. Są to należne jednostce sumy z innych tytułów niż dostawy wyrobów, towarów oraz usług, wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Ostatnią grupą majątku są inwestycje. To składniki majątku nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych składników majątku, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziału w zyskach) lub innych pożytków. W szczególności chodzi o aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez przedsiębiorstwo, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści. Do aktywów trwałych należą tylko inwestycje długoterminowe, a więc takie, które jednostka zamierza utrzymać w posiadaniu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od końca roku obrotowego. Do inwestycji długoterminowych należą zatem nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, aktywa finansowe, tj. udziały, akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne aktywa finansowe.

 

Fot:. Dgm007 | Stock Free Images & Dreamstime Stock Photos

Skomentuj artykuł