Majątek obrotowy

Kategoria: 
Kolejna odsłona cyklu "Finanse w pigułce" autorstwa Prorektor Collegium Mazovia dr Bożeny Piechowicz.

Majątek obrotowy uczestniczy w cyklicznie powtarzających się operacjach gospodarczych o okresach nieprzekraczających jednego roku. W jego skład wchodzą środki o różnym charakterze. Jedne z nich mają wyraz finansowy jak: gotówka, papiery wartościowe, należności czy rozliczenia międzyokresowe, inne natomiast rzeczowy, jak: zapasy materiałów, towarów czy wyrobów gotowych.

Składniki aktywów obrotowych o rzeczowym charakterze wymagają ponoszenia wydatków związanych z ich zakupem i magazynowaniem, jednocześnie zamrażają w sobie część kapitału. Utrzymanie zapasów obciążone jest większym ryzykiem w porównaniu do składników mających charakter wyłącznie finansowy, ponieważ przed zamianą ich na gotówkę przechodzą one jeszcze określone fazy przejściowe.

Środki pieniężne obejmują zasoby gotówkowe znajdujące się w kasie firmy, środki pieniężne na rachunku bankowym a vista (dostępne na każde żądanie) oraz krótkoterminowe lokaty i papiery wartościowe m.in. czeki, weksle i bony skarbowe. Środki pieniężne są często nazywane „niepracującymi aktywami”, ponieważ bezpośrednio nie przynoszą dochodu, a jeśli przynoszą (tak jak krótkoterminowe lokaty i papiery wartościowe) to jest on niewielki.

Należności są kwotami pieniężnymi należnymi jednostce gospodarczej od innych osób prawnych i fizycznych, głównie z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów oraz usług i występują, gdy moment ich sprzedaży wyprzedza otrzymanie zapłaty. W majątku obrotowym wykazywany jest ogół należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców za dostarczone wyroby, towary i świadczone usługi, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty). Poza rozrachunkami z kontrahentami do należności krótkoterminowych zalicza się także należności z tytułu nadpłaconych podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przyznanych dotacji budżetowych, czy zwrot cła. Ważną grupę stanowią także należności od pracowników z tytułu niepodjętych wynagrodzeń czy zaciągniętych pożyczek, które wymagają zapłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Zapasy są rzeczowym składnikiem majątku obrotowego przedsiębiorstwa. Stanowią je materiały, towary, produkty gotowe i produkcja niezakończona. Materiały to składniki nabyte w celu jednorazowego zużycia na potrzeby jednostki. W procesie produkcji są zużywane całkowicie tracąc postać naturalną, a cała ich wartość przechodzi na wytworzone produkty. Należą do nich: surowce, materiały podstawowe i pomocnicze, półfabrykaty obcej produkcji, opakowania, paliwo, części zapasowe maszyn i urządzeń, odpadki. Towary to rzeczowe składniki majątku obrotowego nabyte w celu ich odsprzedaży. Przez produkty gotowe należy rozumieć produkty, które przeszły wszystkie fazy produkcji i zostały przeznaczone do sprzedaży innym jednostkom. Obejmują one wyroby gotowe, wykonane usługi i zakończone roboty budowlane. Natomiast produkcja niezakończona to wytworzone wyroby lub usługi jeszcze niezakończone, które w zależności od stopnia ich zaawansowania w procesie produkcyjnym przybierają postać produkcji w toku i półfabrykatów.

Zapasy uczestniczą we wszystkich zachodzących w firmie procesach gospodarczych, będąc ich nieodłącznym składnikiem. Tak jak inne składniki majątku obrotowego również zapasy zużywają się w całości w jednym cyklu obrotowym i dlatego muszą być systematycznie odnawiane. Zapasy są konieczne ze względu na utrzymanie rytmiczności produkcji i ciągłości sprzedaży. Większe zapasy umożliwiają również zakupy po niższych cenach i obniżenie kosztów transportu. Ograniczają także ryzyko związane ze wzrostem cen i niepewnością dostaw oraz ułatwiają planowanie produkcji i chronią firmę przed skutkami nagłych zdarzeń takich jak strajki czy pożary i powodzie. Utrzymanie zapasów wiąże się jednak z ponoszeniem, niekiedy nawet wysokich, kosztów ich utrzymania, tj. magazynowania, przeładunku i przemieszczania, ubezpieczenia oraz kradzieży, zużycia i starzenia się. W związku z tym ich poziom powinien zapewnić ciągłość produkcji i sprzedaży przy minimalnych kosztach ich utrzymania.

Fot.: Alexh | Stock Free Images & Dreamstime Stock Photos

 

Skomentuj artykuł